Que é o Consello Asesor?

Lei 10/1983, do 9 de decembro, reguladora do Consello Asesor de RTVE en Galicia
Exposición de motivos
O artigo 34.1 do Estatuto de Autonomía para Galicia establece a competencia da Comunidade Autónoma galega para o desenvolvemento lexislativo e a execución do réxime de radiodifusión e televisión nos termos e casos establecidos no Estatuto da Radio e da Televisión.
Así mesmo, o artigo 34.3 e a disposición transitoria sexta do estatuto de Autonomía sinalan que a Comunidade Autónoma poderá regular, crear e mante-la súa propia televisión, radio e prensa e que, ata a posta en funcionamento en efectivo da terceira canle de televisión, RTVE haberá de articular, a través da súa organización en Galicia, un réxime transitorio de programación específica para o territorio de Galicia que Televisión Española emitirá pola segunda cadea.
Por outra banda, o vixente Estatuto da Radio e a Televisión establece no artigo 14.2 que cadansúa Comunidade haberá de ter un Consello Asesor, nomeado polo Goberno da Comunidade Autónoma e terá unha composición determinada por lei.
Este Consello Asesor ofrece unha dobre vertente: unha, en canto que é representante dos intereses da comunidade Autónoma en RTVE, e outra, en canto se constitúe o órgano asesor do Delegado territorial de RTVE na Comunidade Autónoma; pero, á vez, é un órgano designado pola propia Comunidade, representativa dos seus intereses, e tal postestade de nomeamento leva implicadas certas facultades normativas que respecto a el corresponden á Comunidade Autónoma en canto ó Consello é un órgano integrador e canle de participación dentro do marco do Estatuto de Radio e a Televisión.
Polas devanditas razóns, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13. 2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente, promulgo, en nome de El-Rey, a Lei reguladora do Consello Asesor de RTVE en Galicia.

Capítulo I
Ámbito de aplicación

Artigo 1º
De acordo co establecido no artigo 34.1 do Estatuto de Autonomía para Galicia e mais no artigo 14.2 do Estatuto da Radio e a Televisión, créase con esta denominación oficial a tódolos efectos, o Consello Asesor de Radio e Televisión Española en Galicia, que se rexerá polos precpetos contidos nesta lei.

Capítulo II
Funcións

Artigo 2º
O Consello Asesor ten as seguintes funcións
A) Asesorar ó Delegado Territorial de RTVE sobre a proposta de programación específica e de horario de Radio e Televisión en Galicia que este haberá de elevar ó Director Xeral de Radio e a Televisión, de acordo co artigo 15 do Estatuto da Radio e televisión. As reocmendacións do Consello Asesor acompañarán, en todo caso, á proposta que o Delegado Territorial eleve ó Director Xeral de RTVE.
B) Estudiar e formula-las recomendacións sobre as necesidades e capacidades de Galicia para acada-la axeitada descentralización dos servicios de radio e televisión e en especial da Sociedade Estatal de Radio Cadena Española (RCE), conforme ó establecido no artigo 14.2 do Estatuto de Radio e Televisión.
C) Facer chegar ó Consello de Administración de RTVE, a través do delegado territorial, os criterios de asesoramento que, dentro da súa competencia, sexan considerados idóneos para que se apliquen no ámbito da comunidade autónoma os dereitos recoñecidos nos artigos 8 e 24 do estatuto RTVE.
D) Coñecer con antelación suficiente para poder formular observacións ós plans anuais de traballo, os anteproxectos de presupostos e as memorias anuais de RTVE en Galicia, e das súas sociedades.
E) Emitir parecer ó director Xeral de RTVE no tocante ó nomeamento do Delegado Territorial de Radio Televisión Española en Galicia.
F) Asesorar e asistir directamernte ó delegado Territorial de RTVE en todas cantas cuestións afecten á recepción e cobertura en Galicia dos programas que emitan, así como a financiación dos mesmos e, en xeral, a tódalas cuestións relativas ás competencias que ten de seu.
G) Informar ó Delegado Territorial sobre o cumprimento na programación dos principios establecidos no artigo 4 do Estatuto de Radio e a Televisión, así como a correcta execución das resolucións e acordos ós que poida dar lugar a aplicación do apartado a) deste artigo.
H) Emitir pareceres antes do nomeamento dos representantes que correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia nos Consellos Asesores de RNE, RCE e TVE, conforme ó perceptuado no artigo 9 do Estatuto de Radio e a Televisión.
I) Elevar ó Consello de Administración de RTVE, a través do Delegado Territorial en Galicia, ou co seu coñecemento, as recomendacións que coide oportunas en defensa dos intereses da Comunidade Autónoma.

Artigo 3º
O Consello Asesor de RTVE en Galicia, informará e asesorará ó Delegado Territorial, sen perxuizo do establecido no Estatuto de Radio e Televisión sobre:
A) A composición e modificación dos cadros de persoal de RTVE.
B) Os criterios de selección de persoal, baseados en principios de igualdade, capacidade e méritos.
C) Os criterios de adscrición de destino e a regulación das condicións de traspaso ou traslado de persoal, cando estas afecten ó cadro do mesmo de RTVE en Galicia.

Artigo 4º
O Consello Asesor de RTVE en Galicia adoptará os procedementos adecuados para coñece-lo estado dos servizos e será informado da opinión dos usuarios de RTVE no ámbito territorial da Comunidade Autónoma Galega.

Artigo 5º
O Consello Asesor, por medio do seu Presidente, pode solicitar ser informado, polos órganos e persoas competentes, das cuestións relacionadas cos asuntos sometidos á súa consideración e estudio.

Artigo 6º.
1. O Consello Asesor de RTVE en Galicia ten como función específica o estudio e seguimento de RTVE polo que se refire á adecuación ó réxime autonómico.
2. Asimesmo, elaborará anualmente unha memoria que recolla os acordos adoptados, a situación dos medios e as actuacións que o ente público RTVE levará a cabo en Galicia. Esta memoria será elevada ó Parlamento de Galicia, á Xunta de Galicia e ó Delegado Territorial de RTVE.

Capítulo III
Financiación

Artigo 7º
1. O Consello Asesor formulará a través do Delegado Territorial de RTVE en Galicia e para que se considere a súa inclusión no presuposto do ente público RTVE, a relación das partidas necesarias para entende-lo seu funcionamento.
2. O presuposto da comunidade autónoma galega incluirá as partidas necesarias para cubri-los gastos que non sexan financiados polo presuposto de RTVE.

Capítulo IV
Composición e funcionamento

Artigo 8º
1. O Consello Asesor de RTVE en Galicia constará de trece membros, designados polo Parlamento de Galicia tendo en conta a representación de tódolos grupos parlamentarios e nomeados pola Xunta para a Lexislatura correspondente.
A designación farase en proporción ó número de deputados de cada Grupo Parlamentario segundo a relación de cocientes e o cómputo de restos de acordo co sistema de maior medida sobre o total dos membros do Parlamento.
Unha vez rematada a lexislatura, o Consello Asesor cesante continuará as súas funcións ata que os novos membros tomen posesión do cargo.
2. Se se producisen vacantes, cubriranse de acordo co establecido no apartado 1 dese artigo e polo tempo que quede de mandato.
3. A condición de membro do Consello Asesor é incompatible con calquera vinculación directa ou indirecta a empresas publicitarias, empresas de producción de programas filmados, radiofónicos ou rexistrados en magnetoscopios, casas discográficas ou a calquera entidade relacionada co fornecemento ou dotación de material de programas de RTVE e as súas sociedades. Tamén é incompatible con todo tipo de prestación de servicios ou relación laboral en RTVE e as súas sociedades.
4. A incompatibilidade dos membros será apreciada coa maioría absoluta do Parlamento.

Artigo 9º
1. O Consello Asesor elixirá de entre os seus membros un presidente e un vicepresidente polo periodo dun ano. Para a súa elección, cada membro do Consello asesor escribirá un so nome nunha papeleta, e sairán elixidos presidente e vicepresidente, por orde de voto, ou dos que obtivesen maior número deles.
2. O presidente ostenta a representación legal do Consello Asesor. O vicepresidente sustituirao, a tódolos efectos, en caso de vacante, ausencia ou enfermidade.
3. Tamén o Consello Asesor elixirá por maioría un secretario, coas funcións propias do cargo.

Artigo 10º
1. O Consello Asesor será convocado polo presidente, ben a iniciativa propia, ou a petición dunha terceira parte dos seus membros, ou do delegado territorial de RTVE. O Consello Asesor haberá, cando menos con carácter ordinario, de reunirse unha vez cada tres meses; as sesións e reunións do Consello Asesor efectuaranse onde estea o domicilio a organización territorial de RTVE en Galicia, sen perxuizo de que por propia decisión do Consello poidan celebrarse circunstancialmente en calquera outro lugar da Comunidade Autónoma.
2. A convocatoria haberá de facerse cando menos con corenta e oito horas de antelación, agás por causas excepcionais, e farase constar o lugar, a data, a hora e tamén a orde do día, que só poderá ser modificada pola vontade da maioría dos membros de Consello.

Artigo 11º
1. O Consello Asesor quedará validamente constituído en primeira convocatoria cando estean presentes a metade máis un dos seus membros, incluíndo o presidente ou quen faga as funcións. En segunda convocatoria, que terá lugar logo de vintecatro horas, quedará validamente constituído for cal for o número de asistentes. A sesión comezará coa lectura da orde do día a cargo do secretario e coa aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Agás nos casos establecidos especificamente nesta Lei, os acordos son tomados por maioría. En caso de empate, decidirá o voto de quen presida.

Artigo 12º
Ás sesións do Consello Asesor poderá asisti-lo Delegado Territorial de RTVE, con voz pero sen voto.

Artigo 13º
En tanto non sexan aprobadas as partidas presupuestarias ás que fai referencia o artigo 7, habilitaranse os créditos precisos para o funcionamento do Consello Asesor.

Disposicón Transitoria primeira
O Consello Asesor constituirase no prazo máximo dun mes a partir da entrada en vigor desta Lei.

Disposición transitoria segunda
No prazo máximo de tres meses a partir da constitución do Consello Asesor, a Xunta de Galicia, a proposta do propio Consello, aprobará o Regulamento de execución e desenvolvemento da presenta Lei.

Santiago, 9 de decembro de 1983
Gerardo Fernández Albor
Presidente

Anexo
MANUAL NORMATIVO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO ASESOR DE RADIO E TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN GALICIA
Artigo 1.3.
Con carácter non permanente –namentres non se constitúa o Consello Asesor da Compañía de Radiotelevisión de Galicia e as súas sociedades, establecido por Lei 9/1984, do 11 de xullo, da creación da CRTVG, publicado no DOG num. 148, do 3 de agosto de 1984- o Consello Asesor da CRTVE en Galicia asume tamén as funcións específicamente previstas na devandita Lei para o Consello Asesor da CRTVG e as súas sociedades, de acordo co establecido na disposición transitoria da devandita Lei.